Жива беседа: ОТ ОЧЕВИДНО МЪРТВО КЪМ ВЕЧНО ЖИВО СЪЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТ – част 2

Текстът на предаването «Съзнание и Личността. От Очевидно мъртво към вечно живо» под редакцията на Анастасия Нових.
(Забележка: Татяна — Т; Игор Михайлович Данилов — ИМ; Жана — Ж; Володя — В; Андрей — А).

Жива беседа - страници 5-10